n

Dziu0119kujemy za uczestnictwo w zdalnym zebraniu Klubu. Wziu0119u0142o w nim udziau0142  ponad 30 zalogowanych uczestniku00f3w.

nnnn

1. Zebranie rozpoczu0119u0142o siu0119 od wystu0105pienia Wojtka Kozu0142owskiego, Directora WCHP HOG:

nnnn

a. Dyrektor przedstawiu0142 sytuacju0119 w Klubie po ostatnim zebraniu. W tym czasie opuu015bciu0142o grono Klubu 15 memberu00f3w. Przypomniau0142 o roli Dealera Patronuju0105cego w funkcjonowaniu Chapteru00f3w HOG. Podkreu015bliu0142, u017ce Dealer jest naszym kolegu0105 i przyjacielem, a wspu00f3u0142praca z nim to oznaka naszej lojalnou015bci. Tak jak Dealer jest z Klubem tak my z Dealerem. Takie su0105 zasady funkcjonowania Chapteru00f3w powou0142ywanych przy Dealerze. Jeu015bli wstu0119pujemy to Chapteru to znaczy, u017ce akceptujemy te to u015bwiadomie i dobrowolnie. Bardzo wau017cna w Klubie jest lojalnou015bu0107 i koleu017ceu0144stwo. Klub jest po to u017ceby JEu0179DZIu0106 i budowau0107 wspu00f3lnotu0119,  jednou015bu0107 i zaufanie.

nnnn

b. Nastu0119pnie omu00f3wiu0142 zmodyfikowane zasady przyju0119cia do Klubu nowych czu0142onku00f3w. Gu0142u00f3wna zmiana polega na wprowadzeniu Oficera Prowadzu0105cego. Kau017cdy kandydat bu0119dzie miau0142 takiego Oficera prowadzu0105cego – Mentora, ktu00f3ry bu0119dzie odpowiadau0142 za kandydata w okresie stau017cu. Dziau0142ania te maju0105 poprawiu0107 wprowadzenie kandydatu00f3w do Klubu i wiu0119kszu0105 z nim identyfikacju0119. Zasady wysu0142au0142em oficerom w oddzielnym mailu.

nnnn

c. Omu00f3wiono wstu0119pny plan wyjazdu00f3w na 2021 rok. Doku0142adniejszy plan zostanie przedstawiony na zebraniu 16.11.2020 roku po Fokusie 8. Chapteru00f3w.

nnnn

d. Ze wzglu0119du00f3w na obostrzenia zwiu0105zane z COVID nie planujemy obecnie Wigilii Klubowej oraz wiu0119kszych spotkau0144 w realu. Bu0119dziemy reagowau0107 na bieu017cu0105co na sytuacju0119 w kraju. Jeu015bli warunki pozwolu0105 wru00f3cimy do luu017anych potkau0144 przy piwie.

nnnn

e. Nowym Membership Officerem zostaje Jerzy Gu00f3rki u2013 Jerry. Gratulujemy.

nnnn

2. W dalszej czu0119u015bci Jan Kwilman, Dealer Patronuju0105cy omu00f3wiu0142 swoje zaangau017cowanie w dziau0142alnou015bu0107 klubu. Podkreu015bliu0142, u017ce nie zamierza ru0119cznie sterowau0107 ani na bieu017cu0105co ingerowau0107 w dziau0142alnou015bu0107 Chapteru.

nnnn

3. Przemek Skorupa uzupeu0142niu0142 informacje z planach wyjazdowych 2021 i zachu0119ciu0142 do zgu0142aszania nowych propozycji na wyjazdy du0142uu017csze oraz jednodniowe. Planujemy w ostatni weekend czerwca tj.: 25-27.06.21 zorganizowau0107 duu017cu0105 imprezu0119 20. Lecie Warsaw Chapter Poland HOG.

nnnn

4. W najbliu017cszych dniach zostanie zorganizowane zebranie Oficeru00f3w Klubu prawdopodobnie w wersji zdalnej.

nnnn

5. Przypominamy o zasadach Zero polityki i dyskusji u015awiatopoglu0105dowych na Klubowych forach  typu MSG itp. Robert Kraska dostaje ostrzeu017cenie za ostatni wpis na naszym komunikatorze.

nnnn

6. Wiesu0142aw Prugar przypomniau0142 o wznowieniu dziau0142alnou015bci naszej strony klubowej hogwarszawa.com  i zachu0119ciu0142 do aktywnego udziau0142u w jej rozwoju.

nnnn

7. Dziu0119kujemy Tomkowi Dybiczowi za zorganizowanie  i przygotowanie zaplecza technicznego naszego zebrania.

n

Dodaj komentarz