Regulamin portalu

Regulamin portalu www.hogwarszawa.com (www.hogarszawa.pl. www.wchp.pl), zwanym dalej Portalem. Regulamin określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
 1. Opracowanie regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm., zwana dalej: „u.ś.u.d.e.”).
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.
1. Postanowienia ogólne 1.1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
 • Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.);
 • Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści o tematyce prawnej i edukacyjnej, w tym treści o charakterze informacji handlowej tj. treści informacyjne o nowych artykułach umieszczanych na stronach internetowych Administratora, w szczególności https://horwarszawa.com, https://hogwarszawa.pl, https://wchp.pl, jak również informacji o oferowanych aktualnie usługach i produktach Administratora. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody Newsletter może obejmować również informacje handlowe dotyczące usług i produktów oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem;
 • Portal – Portal informacyjny dostępny pod adresami podanymi w definicji Portalu;
 • Regulamin – niniejszy dokument – Regulamin Portalu;
 • Administrator – Stowarzyszenie Warsaw Chapter Poland, ul. Górczewska 30, 01-147 Warszawa wpisane do rejestru przedsiębiorców w SĄDZIE REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000621003, NIP:5272771748, REGON: 364624780, zwane dalej Stowarzyszenie;
 • Podmioty współpracujące – podmioty z którymi współpracuje Administrator;
 • Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu i zapisała się na usługę Newsletter;
 • Usługa – usługa Newsletter.
1.2. Charakter prawny:
 • Portal jest prowadzony przez Administratora i stanowi jego własność.
 • Portal jest skierowany do Użytkowników oraz osób, które nie są Użytkownikami, ale chcą zapoznać się z treściami umieszczonymi na Portalu.
2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. 2.1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Portalu polegają na:
 • umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Portalu,
 • przesyłaniu informacji Newsletter.
2.2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu na newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 3.1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest:
 • urządzenie posiadające dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3.2. Zagrożenia związane ze świadczeniem Usługi zabezpieczenia danych:
 • Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony Danych Osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 4.1. Warunki zawarcia Umowy:
 • Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter, oraz zaakceptowały Regulamin;
 • Formularz zapisu na Newsletter wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej.
4.2. Warunki rozwiązania Umowy:
 • Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
 • na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie przycisku „wypisz się z Newsletter’a” znajdującym się w stopce każdego z Newsletterów;
 • z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
4.3. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Portalu, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników. 4.4. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron, i portalów internetowych. Korzystając z takiego bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze. 5.1. Ochrona danych osobowych:
 • Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) Administrator.
 • Administrator przetwarza Państwa dane w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w Regulaminie Portalu;
  • przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe;
  • prowadzenia (za uprzednią zgodą) marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem, do czasu wycofania zgody
  • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu;
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • analitycznym i statystycznym.
5.2. Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej Portalu. 5.3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres wchp@hogwarszawa.comi nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 5.4. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. 5.5. Prawa osób, których dane dotyczą, o których mowa w Polityce Prywatności można realizować przesyłając żądanie na adres: wchp@hogwarszawa.com. 6. Prawa autorskie 6.1. Zarówno układy treści zawarte na Portalu, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.). Każdy z Użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich. 6.2. Można korzystać z treści zawartych na Portalu w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie treści zawartych na Portalu w innym celu nie wymaga zgody Administratora pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii imienia i nazwiska autora danego materiału i informacji w następującym brzmieniu „Treść pochodzi z portalu hogwarszawa.com”. 6.3. Zdjęcia wykorzystywane do postów pochodzą z archiwów własnych Stowarzyszenia, banków zdjęć płatnych lub darmowych udostępnianych na licencji CC lub pochodzą z domeny publicznej. 7. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu 7.1. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Portalu w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: wchp@hogwarszawa.pl. 7.2. Wszelkie sprawy dotyczące Portalu powinny być przesyłane pod adres: wchp@hogwarszawa.com. 7.3. Tryb zmiany Regulaminu
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  • O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie na stronie internetowej Regulamin Portalu nowego brzmienia Regulaminu.
  • O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newsletter’a oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.
  • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
8. Postanowienia końcowe 8.1. Prawo i sąd właściwy
 • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
 • Wykładnia postanowień Regulaminu
 • Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.
  Opracowano z wykorzystaniem informacji zawartych na portalu www.gdpr.pl WRÓĆ